Servicii

SC EFAS Consulting SRL ofera consultanta de specialitate pe probleme de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, in domeniu securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu legea protectiei muncii 319/2006, precum si in domeniul situatiilor de urgenta in conformitate cu legea 307/2006.

Servicii Protectia Muncii si PSI

Evaluare riscuri:

 • Colectarea informatiilor;
 • Identificarea pericolelor;
 • Identificarea angajatilor care sunt expusi riscurilor profesionale;
 • Evaluarea riscurilor generate de pericole; (evaluari riscuri)
 • Elaborarea masurilor de prevenire si/sau eliminare a riscurilor profesionale;
 • Implementarea masurilor stabilite;
 • Analiza rezultatelor masurilor stabilite si, daca este cazul, stabilirea unor masuri suplimentare.

Protectia Muncii :

 • Elaborarea unui plan de prevenire si protectie
 • Elaborarea de instructiuni proprii SSM pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca
 • Intocmirea fiselor de instruire individuala
 • Semnalizarea zonelor care prezinta riscuri de securitate si/sau sanatate la locul de munca
 • Stabilirea echipamentului de protectie necesar
 • Consultanta in vederea propunerii atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin angajaţilor , corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi riscuri de accidentare
  sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • Intocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca
 • Consultanta pentru stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
 •  Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Norma metodologica de aplicare a Legii 319/2006 mod. cu HG 955/2010 referitoare la securitatea si sanatatea în muncă;
 • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de angajaţii din unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr.319/2006;
 • Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • Colaborarea cu angajaţii şi/sau reprezentanţii angajaţilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • Colaborarea cu angajaţii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
 • Urmărirea actualizării planului de prevenire şi protectie si a planului de evacuare;
 • Consultanta in vederea intocmirii fiselor de post.

Situatii de urgenta :

 Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care cuprinde:

 • Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)psi
 • Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul)
 • Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul)
 • Planul de evacuare pe fiecare etaj
 • Tematica pentru toate fazele de instruire
 • Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)

Comments are closed.